اقتصاد لجستيک
 
نگاه به شرق...
۱۳۹۸-۰۸-۱۲ ۰۱:۱۸

نگاه به شرق...

بازار رو به توسعه شرق آسیا، برای عموم استارت آپ ها و کارآفرینان بازار جذابی است. برخی ویژگی های کلیدی "صنعت لجستیک" در تقاطع با مشخصات بازار در شرق آسیا، سبب می شود تا این حوزه برای ورود کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش لجستیک، کم رقیب تر، کم خطرتر و البته جذاب تر باشد.
"پگزیت" آمریکایی، هیاهو برای هیچ!
۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۴۸
تغییرات در راهند ...
۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۴۶
گزارش توسعه صنعت پست -۲۰۱۸- UPU  <img src="/images/picture_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۲:۴۴
خنجر از پشت؛ تو هم بروتوس؟!
۱۵ شهريور ۱۳۹۸ ۱۰:۵۸
هاب جدید آمازون گنجایشی معادل 100 هواپیمای باری دارد و به زودی در حوزه حمل و نقل دریایی هم فعالیت خواهد کرد.
۱۵ شهريور ۱۳۹۸ ۱۰:۵۶
پرسه در اقیانوسی از کاغذ
۱۵ شهريور ۱۳۹۸ ۱۰:۵۴
بازیگران تازه، غول های لجستیک را به اعماق اقیانوس ها می رانند
۱۵ شهريور ۱۳۹۸ ۱۰:۵۲